ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰ: ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਪੰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ

ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਰ ਦੇਖਭਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਦੰਦ ਦਰਦ, ਟੁੱਟੇ ਦੰਦ, ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ

ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਹਰ ਟੀਮ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਂਡੋਡੌਨਟਿਸਟ ਹੈ, ਜੋ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਟ ਕੈਨਾਲਜ਼। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹੁਨਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ

ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੀ CEREC ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿਰੇਮਿਕ ਬਹਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਡੇ 3D ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦੇਖਭਾਲ

ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿਆਪਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਤਾਜ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਟ ਕੈਨਾਲ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪਹੁੰਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ, ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ

ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਇਆ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਾੳੁ ਗੱਲ ਕਰੀੲੇ

ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ

×
pa_INPanjabi